Home

Logo GMR ROOBOLWelkom op de website van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van ROOBOL

“Medezeggenschap met een gezicht”

De GMR geeft inhoud aan de zogenaamde “bovenschoolse” medezeggenschap. Dat betekent dat niet zozeer belangen van de individuele ROOBOL-scholen aan de orde zijn, maar de belangen van het schoolbestuur als geheel.

De GMR bestaat uit een personeelsgeleding van 6 personen en een oudergeleding van 6 personen. Op de pagina “Samenstelling” zijn de namen en contactgegevens van de GMR-leden te vinden. Op de pagina “Over de GMR” is uitgebreide informatie te vinden over de rol en invulling van de GMR.

Share Button